הסכם משתמש

מבוא

 1. אתר mycurlyway.com ("האתר") המופעל ע"י חברת קרלי פוראבר בע"מ ("קרלי פוראבר" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים שונים.
 2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. ("תנאי שימוש")
 3. הכתוב בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 4. כניסתך לאתר והשימוש בו, לרבות גלישה ללא רכישה, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מבטאים את הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. 

אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלולים בתקנון זה, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הכלול בו.

 1. תקנון זה חל על כל משתמש באתר בין אם הנך מפרסם באתר, לקוח, סוחר, מעלה תוכן, מקבל מידע או מבצע כל פעולה ושימוש אחר באתר.
 2. שימוש בשירות אותו מאפשר אתר זה גם דרך אתר אחר מהווה קבלה של כל התנאים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.
 3. שימוש באתר פירושו ויתור על כל טענה מצדך בנוגע לאופן בו הוצעה לך ההתקשרות עם החברה.
 4. תקנון זה הינו המדיניות הממצה של האתר ומחליף כל תקנון אחר שהיה בתוקף וכל הסכם קודם שיש לך עם האתר, ככל שישנו. החברה רשאית לשנות את התקנון ואת מדיניות הפרטיות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי שיש על החברה כל חובה להודיע זאת לך. מומלץ כי תבקר באתר מעת לעת על מנת לבדוק אם נעשו שינויים בתקנון או במדיניות הפרטיות.
 5. האתר רשאי להפסיק את פעולתו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וזאת ללא התראה מראש.
 6. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מדיניות הפרטיות.

שימוש באתר

 1. הנך מורשה להשתמש באתר רק אם גילך מעל 18 שנים. והנך מתחייב כי כל מידע שתמסור באתר יהיה נכון ומדויק.
 2. בעת השימוש באתר אתה מסכים להימנע משיבוש או ניסיון לשבש את פעילות האתר ו/או מנגנוני האבטחה של האתר ואת מאפייניהם, לרבות מאפיינים המונעים את השימוש או ההעתקה של תוכן שהועלה בידי משתמשים אחרים או האתר עצמו או מגבילים את האופן שבו ניתן להשתמש בתכנים שבאתר, או שימוש באתר באופן שיש בו פרסום לשון הרע.
 3. האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.
 4. ככל שהרכישה או המכירה של מוצר כרוכה במסים, אגרות ו/או היטלים ו/או כל תשלום אחר, במדינת תושבותך או אזרחותך או המדינה בה מסופק השירות ו/או המוצרים, הינך האחראי בלעדי לתשלום מסים אלו ולאתר לא תהא כל אחריות בשל כך, לרבות אחריות ליידע אותך על קיומם של מסים אלו, זאת למעט מע”מ במדינת ישראל הכלול במחיר המוצרים ונגבה על ידי העסק כדין.
 5. אתה מסכים לא לאסוף מידע אישי כלשהו של משתמש כלשהו באתר, למעט נתונים המתפרסמים על ידי המשתמשים או האתר, לצורך יצירת קשר עמם או לביצוע עסקה עימם ואתה מתחייב שלא להשתמש במידע למעט למטרות אלו.
 6. אתה מסכים לא להפעיל או להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות וללא הגבלה, כל יישום רובוט, סריקה או קורא לא מקוון, שניגשת לאתר האינטרנט. זאת, למעט אם השימוש במערכת האוטומטית הינו לצרכי פרסום האתר עצמו או תוכן ספציפי מהאתר במנועי חיפוש או באינדקס אתרים. בכל מקרה כל שימוש באתר באמצעות תוכנה יעשה באופן שאינו יוצר עומס על תעבורת המידע באתר, אינו עוקף את הגבלות השימוש בתוכנה שנקבעו באתר ואינו מפריע בכל צורה לפעולתו התקינה של האתר.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות לכל אדם בכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא, כמו גם לבטל הזמנות שטרם נשלחו.

תוכן הנשלח ע"י משתמשים

1. אם תשלח הגשות ספציפיות מסוימות (לדוגמה, פרטים בעבור תחרות) ו/או רעיונות יצירתיים, הצעות, הצעות, תוכניות או חומרים אחרים, בין אם באופן מקוון, בדוא"ל, בדואר רגיל או בדרך אחרת, אתה מסכים שהחברה רשאית, בכל עת, ללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם או להשתמש בכל אמצעי אחר את התוכן שאתה מעביר אליה. החברה לא תהיה מחויבת (1) לשמור על כל התוכן חסוי; (2) לשלם פיצוי על תוכן הנשלח; או (3) להגיב על תוכן כלשהו.

2. אתה מסכים שההערות שלך לא יפרו זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות, אישיות או זכות אישית או זכויות קניין אחרות. כמו כן, אתה מסכים שההערות שלך לא יכילו חומר דיבה או חומר בלתי חוקי, פוגעני, או יכיל וירוס מחשב או תוכנות זדוניות אחרות שעלולות להשפיע באופן כלשהו על פעולת השירות או על אתר קשור כלשהו. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שקרית, להעמיד פנים שאתה אדם אחר מלבדך, או להטעות את החברה או צדדים שלישיים אחרים באשר למקור של התוכן אותו שלחת.

קניין רוחני

 1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להשכיר, להעביר, להציג, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

הרכישה

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה של המוצרים באמצעות האינטרנט.
 2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 4. הנתונים באתר באשר לכל מוצר הינם מידע כללי בלבד ואין לראות בנתונים אלו משום הבטחה לתוצאה כלשהי, או אחריות כלשהי לאופן פעולת המוצרים ואין להסתמך על הנתונים הנ”ל בכל צורה שהיא. אין לראות בנתונים המופיעים באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.
 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו כתוצאה משימוש במוצר הנמכר באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או מהסתמכות על כל מידע ו/או נתון המופיע באתר.
 6. את דמי המשלוח ניתן למצוא במדיניות המשלוחים באתר.
 7. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצרים, לא יחייב הדבר את החברה. והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הזמנה שהציב הקונה. כולל הגבלת או ביטול כמויות שנרכשו לאדם, לכל משק בית, או לכל הזמנה. הגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שהוזמנו על ידי אותו חשבון לקוח, באותו כרטיס אשראי ו / או הזמנות המשתמשות באותו חיוב ו / או באותה כתובת משלוח. במידה והחברה מבצעת שינוי או ביטול הזמנה, נציג רשאי להודיע על כך לקונה על ידי פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני ו / או לכתובת החיוב / מספר הטלפון שסופק בעת ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לאסור הזמנות אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מופיעות על ידי סוחרים או מפיצים.

ביטולים והחזרות

 1. מוצרי השיער (תמרוקים) הינם טובין פסידין ולכן על פי חוק הגנת הצרכן, ולכן לא ניתן לקבל עליהם זיכוי ו/או החזר ו/או להחליפם אלא אם הוכח בצורה חד משמעית שלא נפתחו- במקרה זה, החבילה החיצונית בה המוצרים הגיעו ללקוחה.
 2. ניתן לבטל עסקה שטרם נארזה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן. דמי ביטול של 5%  מערך העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מבינהם) יגבו בעת הביטול.
 3. במידה והודעת הביטול / בקשת החלפה, התקבלה לאחר שהחבילה עם התמרוקים נארזה, וכל עוד החבילה (הקופסא חיצונית בה הגיעו המוצרים) טרם נפתחה על ידה, הלקוחה תוכל לקבל זיכוי על המוצרים בניכוי דמי משלוח לצד אחד – 18 ש"ח (משלוח לנקודת איסוף) / 29 ש"ח (משלוח עד הבית) + 5% דמי ביטול (במידה ומדובר בביטול). וכל עוד הלקוחה תשלח את המוצרים בחזרה לחברה (המשלוח חזרה על חשבון הלקוחה).
 4. במקרה של רכישה מוקדמת מראש של המוצרים (כאשר רשום במפורש שאין מלאי), ניתן יהיה לבטל עסקה עד שבוע ימים מרגע שבוצעה וכל עוד המוצרים טרם נארזו להפצה ללקוח. 
 5. על מנת לבטל עסקה יש לשלוח הודעה דרך ה"יצירת קשר" באתר החברה או ע"י שליחת מייל לכתובת info@mycurlyway.co.il.
 6. בשום מקרה לא ניתן לבטל עסקה 

אספקה והובלת המוצרים

 1. החברה תדאג לאספקת המוצרים ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, ע"פ כמות ימי העסקים הרשומה במדיניות משלוחים.
 2. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 3. משלוח המוצרים יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצרים באופן עצמאי.

אחריות והגבלת אחריות

 1. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצרים לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצרים, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 2. הנך האחראי היחיד לשימוש שאתה עושה באתר. הנך מסיר מהחברה כל אחריות בקשר עם היישום ו/או השימוש באמור באתר, בין אם נוצר ו/או הועלה לאתר על ידי משתמשים אחרים או ע”י החברה. האתר אינו מפעיל כל תוכנה זדונית או תוכנת ריגול אך ידוע לך כי אתרי אינטרנט חשופים לשימוש זדוני והשתלת תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות ווירוסים וכי לא תמיד ניתן למנוע את הפצתם של אלו על ידי האתר ללא כוונת מפעיליו. הנך מסיר מהאתר כל אחריות לפגיעה שתיגרם לך בגין שיבוש כאמור באתר שבוצע בידי גורם חיצוני לאתר.
 3. אתה מודע  לכך כי שימוש באתר עלול לחשוף אותך לתכנים שאינם נכונים, אינם מדויקים, מעליבים, פוגעניים וכדומה והנך מוותר על כל זכות משפטית ו/או אחרת שיש לך או שתהיה לך כנגד האתר בנוגע לפריטים שנשלחו על ידי משתמשים אחרים.
 4. האתר מתיר למנועי חיפוש להשתמש ביישומי הסריקה הקשורים בהם כדי להעתיק חומרים מהאתר למטרת יצירת אינדקסים ציבוריים בלבד המאפשרים את מציאת החומרים האמורים בחיפוש. האתר שומר את הזכות לבטל אפשרות זו באופן כללי או במקרה ספציפי.
 5. לאתר אין שליטה ואינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט אחרים בהם יוצגו תכני האתר וכן אינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט שקישור אליהם נכלל בתוכן המופיע באתר – בין אם קישורים אלו הושמו בדרך של פרסומת או של תוכן משתמשים.
 6. החברה אינה מבטיחה גישה רציפה וחסרת הפרעות לאתר. תפקודו של האתר עלול להיות נתון להפרעות על ידי גורמים שאינם בשליטתה של החברה. כמו כן, האתר אינו אחראי לזמינות של אתרים אליהם הוא מקושר, אינו אחראי לנכונות או דיוק הפרסומים המופיעים בו על ידי גורמים חיצוניים ואין בפרסום באתר כדי להוות אחריות כלשהי של האתר לפרסום. בהשתמשך באתר אתה מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהאמון שנתת בפרסומים המופיעים באתר ו/או בזמינות המשאבים המוצעים בפרסומים אלו.
 7. האתר אינו אחראי כלפיך בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם לך כתוצאה משינויים בצורת הצגתו, תכניו ו/או כל מאפיין אחר שלו, מחיקה, או הגבלת גישה של פרטים שהועלו על ידך לאתר.
 8. האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית ועל כן האתר אינו אחראי כלפיך בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם לך כתוצאה מכך.
 9. החברה איננה מתחייבת כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר שנרכש או שהושג על ידך יעמדו בציפיות שלך.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז חיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.